pozadi

Vízia a stratégia rozvoja obce

1. Zvýšenie počtu obyvateľov

Do roku 2025 chceme zvýšiť stav obyvateľov našej obce z terajších cca 140 na cca 220.

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť: výstavbou 23 nových rodinných domov v lokalite Chmelnice, výstavbou 5 nových rodinných domov na pozemkoch v existujúcej radovej zástavbe a predajom starších rodinných domov v radovej zástavbe obce. V prípade zvýšeného záujmu o nové rodinné domy v našej obci, sa budeme snažiť prichystať i ďalšie lokality pre individuálnu bytovú výstavbu.

2. Udržanie a reforma autobusových spojov v obci

V najbližšom období chceme zabezpečiť v obci aspoň desať spojov do i z obce.

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť: reorganizáciou spoja Chropov-Skalica spoločnosti SKAND Skalica tak, aby bola zabezpečená pohodlná dochádzka do práce i z práce pre všetky tri smeny v Skalici, školské spoje do Radošoviec a späť, ako i celodenná dochádzka do strediskovej obce Radošovce a okresného mesta Skalica. Okrem toho týmto chceme dosiahnuť, aby boli v obci zabezpečené spoje cez víkend, prázdniny a sviatky.

3. Udržanie základných občianskych služieb v obci

Chceme v obci udržať základné články občianskej vybavenosti hodnej dnešnej doby

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť: udržaním prevádzky predajne potravín a rozličného tovaru, ktorú sme pred dvomi rokmi otvorili, udržaním a zlepšením služieb miestneho pohostinstva, zabezpečením rozličných výkonov verejnej a štátnej správy miestnym obecným úradom, bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým programom po celý kalendárny rok.

4. Rekonštrukcie a výstavby verejných budov, areálov a komunikácií

Chceme zrekonštruovať viaceré obecné budovy, opraviť a vybudovať komunikácie v obci a dokončiť a zrevitalizovať viacúčelové areály verejného priestranstva.

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť: rekonštrukciou hasičskej zbrojnice a nadstavbou komunitného centra, rekonštrukciou KD, opravou domu smútku, opravou ciest v obci, vybudovaním parkovacích miest pri KD a predajni potravín, vybudovaním nových komunikácií v obci ako i v dvoch nových lokalitách, dokončením viacúčelového ihriska na družstve ako i skultúrnenie existujúceho futbalového a hasičského ihriska.

5. Revitalizácia obce

Chceme tiež zkultúrniť celkový zjav obce a jej spoločných verejných priestranstiev

Uvedený cieľ chceme dosiahnuť: zmodernizovaním vybavenia parku pred KD a kostolom, osadením nového dopravného značenia v obci, údržbou a postupnou výmenou chodníkov v obci, kosením a upratovaním verejných zelených plôch.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr