pozadi

Hlásenie 18. mája 2017:

Obec Koválovec a DHZ Koválovec Vás pozývajú na obecní výlet, kerý sa bude konat v pátek 9. júna 2017. Program výletu je následovný: návščeva zámku v Lednicách, objed v hoteli Pavlov, kúpaní v aquaparku Morávija Pasohlávky, večera a košt vína U kapličky v Zaječí. Cena zájezdu je 20,- € osoby do 16 rokú, 35,- € dospjeuí. V cene je doprava autobusem, vstupenka na zámek, objed, kúpaní v aquaparku, večera a koštúfka vína. Na objed je možní si vybrat s pjeci druhú menu a večera je formú rautu. Prihuásit sa možete u starostu obce. Podrobňejší informácije najdete na násťence pred obchodem. Výlet je treba uhradzit najneskur do 21. mája. K dnešnímu dňu je volnych uš enem 5 míst, to znamená, že je zatát prihuásenych 53 ludzí. Treba si také do tehoto dátumu nahuásit aj číslo menu na objed.
DHZ Koválovec, farský úrad Chropov v spolupráci s našú filijálkú Koválovec pozývajú vjerícich, hasičú, ale aj ostatnich občanú, na slavnost posvjeceňá novej kaplnky svatého Frolijána, kerá byua postavená ve vrchnim parku. Slavnost sa koná v ňedzelu 14. mája 2017. Program je nasledovný: 10,30 bude omša v kosteue, po skončení omše pujde procesia, v čele s kňezem, miništrantama, dechovkú, hasičskym zborem a ostatníma účastníkama od kosteua pres dzedzinu aš ke kapličke. Tam potom bude táto kaplnka posvjecená. Po skončení na mísce bude nachystané maué občerstvení, ke kerému zahraje dechová hudba Unínčanka. K dispozíciji budú také upomínkové obrázky jak památka na túto událost. Kvúli tejto slavnosci prosíme aj občanú a chalupárú, kerí sa slavnosci nezúčastňá, aby v ňedzelu zachovali pokoj a nevyrušovali zúčastňenych vŕkanim kosaček, krovinorezú a piu. Ďekujeme za porozumení.
Obecní úrad upozorňuje občanú, kerí ešče neuhradzili daň z nehnutelnosci a poplatek za vývoz TKO, obje splatné 31. marca 2017, aby tak učinili v co najbližší dobje. Ináč je obec ze zákona povinná, tych kerí tak neučiňá, sankcijonovat a navíc im je aj ze zákona povinná též za každý deň meškáňá účtovat úroky. Proto v dobrem upozoňujeme tych, kerych sa to týká, aby sa vyhli zbytečnym komplikácijam.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr