pozadi

IBV Chmelnice:

Aktuálny stav projektu zóny IBV:

august 2017 až január 2018: Vykúpenie pozemkov pod IBV obcou od pôvodných majiteľov
jeseň 2017: Zhotovenie výškopisu a polohopisu zóny IBV
november 2017 až október 2018: Vypracovanie urbanistickej štúdie zóny IBV
október 2018 až február 2019: Územné konanie na zónu IBV spojené s vyjadrovaním dotknutých FO a PO
december 2018 až január 2019: Rozparcelovanie a predaj stavebných pozemkov, zápis do katastra

Nasledujúci plán činností v projekte zóny IBV:

február až marec 2019: Stavebné konanie obce na infraštruktúru zóny IBV
apríl až august 2019: Realizácia infraštruktúry zóny IBV obcou
september 2019: Kolaudačné konanie na infraštruktúru zóny IBV
október 2019: Stavebné konanie prví jednotliví stavebníci
november 2019: Začiatok výstavby jednotlivých RD stavebníkmi

Žiadosti:

Žiadosti o stavebný pozemok je možné podať na obecný úrad. K 19. decembru 2018 je ešte jeden voľný pozemok: CH-20. Zatiaľ je podaných 21 záväzných žiadostí.

Schválená cena pozemkov a plánovaná výmera pozemkov:

Cena stavebného pozemku v IBV Chmelnice Koválovec bola obecným zastupiteľstvom schválená na 13,49 € za m2.

Geometrický plán IBV Chmelnice.
Výkaz výmer ku geometrickému plánu IBV Chmelnice.
Situácia- inžinierske siete k územnému konaniu.
Situácia- osadenie k územnému konaniu.
Súhrnná správa k územnému konaniu.
Sprievodná správa k územnému konaniu.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr