Obec začala s rekultiváciou výmola, ktorý doteraz slúžil ako nelegálne smetisko. Je tam prísny zákaz vývozu akéhokoľvek materiálu, sankcia za porušenie tohto zákazu môže činiť až 1.500,- €. To isté sa týka areálu bývalého družstva, kde sme všetok stavebný odpad už podrtili a začali sme tiež z odvozom nelegálneho odpadu na skládku do Mokrého Hája. - - - Aktuálne informácie ohľadom pandémie COVID-19 nájdete vo fb skupine "Koválovec mauá obec" alebo ich môžete počuť v obecnom rozhlase. - - - Od začiatku decembra 2019 do 26. mája 2020 bolo predaných 19 z 22 stavebných pozemkov v IBV Chmelnice. - - - Obec kúpila 66,67 % podiel na pozemkoch Kopečkových pri kostole ako aj 58,33 % podiel na pozemku pod vodárňou nad obcou. U kostola sme začali hneď aj s kultiváciou týchto pozemkov. - - - Stav obyvateľstva k 30. júna 2020: 151.