V sobotu 30. marca 2019 sa aj v našej obci uskutoční 2. kolo prezidentských volieb 2019, a to od 7,00 do 22,00 v zasadačke KD***** Obec Koválovec vstúpila vkladom vo výške 1.250,00 € do spoločnosti ŠENKHOSP Koválovec k. s., ktorá bude prevádzkovať miestne pohostinstvo, čo tvorí 35 % základného imania spoločnosti***** Po odsúhlasení projektu IBV Chmelnice Západoslovenskou distribučnou (elektrikári) nám chýba k územnému konaniu už len vyjadrenie SPF***** Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing. Juraj Majer, trvale bytom Koválovec 71.***** Na dvojdňový obecný výlet do Prahy dňa 7. a 8. júna 2019 je zatiaľ prihlásených 55 osôb, ešte stále sú štyri miesta voľné***** Stav obyvateľstva obce k 28. februáru 2019: 149*****