pozadi

Z histórie obce

autor: Marián Náhlík, úprava: Patrik Renováček

Chotár obce bol osídlený už v praveku, o čom svedčia viaceré nálezy nájdené na rôznych miestach chotára. Postupne sa tu vystriedali príslušníci rozličných kultúr, ktoré v etapách prechádzali územím Chvojnickej pahorkatiny. Okolo roku 500 po Kr. sa tu začali usádzať prví Slovania. V 8. storočí bolo toto územie, ako aj celé Záhorie, súčasťou Moravského kniežatstva. Po vzniku Veľkej Moravy ležalo v jej centre. Po jej zániku a storočie trvajúcich ťahaniciach o územie Záhoria medzi českým a uhorským kráľovstvom nakoniec pripadlo Uhorsku a stalo sa jeho pohraničným územím, konfíniom.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394. Obec sa tu spomína ako Kiskowalov, patriaca k panstvu Branč. V roku 1452 tu bolo 15 dvorov. V roku 1471 sa obec už spomína ako Kowalowecz. K roku 1554 sú písomne doložené vinohrady. V roku 1558 je obec spomenutá ako Kys Kowalyo. Z roku 1617 pochádza prvé pečatidlo obce, na ktorom je strapec hrozna a vinohradnícky nožík. Obec patrila pod farský úrad v Radošovciach. Matrika bola vedená od roku 1631. Na začiatku 18. storočia sa obec rozvinula. V roku 1752 má už 76 rodín. Od roku 1773 sa názov obce ustálil na Koválowec. V roku 1768 bola vytvorená v Chropove fara, pod ktorú obec odvtedy patrí. Matrika je tu vedená od leta 1775. V roku 1787 má obec 81 domov a 467 obyvateľov. V roku 1791 sa v obci vzbúrili proti urbárskej regulácii. V roku 1810 zomrelo na epidémiu 41 ľudí. V roku 1821 Ján Vietoris, významný zeman, ktorý bol vicenotárom nitrianskej stolice, správcom panstva, prísediacim sudcom a predstaveným kráľovských majetkov v Holíči a Šaštíne, dal v obci postaviť kostol a cintorín. Pochovaný je v hrobke na miestnom cintoríne. V roku 1828 mala obec len 49 domov a 344 obyvateľov. Počas cholery v roku 1831 bolo na cholerskom cintoríne pochovaných 16 Koválovčanov a 54 Chropovčanov. V roku 1843 bolo v obci 434 obyvateľov.
V revolučnom roku 1848 bol odsúdený na smrť a obesený Pavel Svatík, mlynár z Koválovca. Pamätník má na senickom cintoríne i v Chropove pri kostole. Cholera v roku 1866 si vyžiadala v obci 35 obetí. V roku 1869 mala obec 335 obyvateľov a o rok neskôr 347. V osemdesiatych rokoch 19. storočia bola zriadená obecná škola. V roku 1890 mala obec 379 obyvateľov. Listina z roku 1897 dosvedčuje prvý prenájom poľovného práva v obci. Do 20. storočia obec vstupuje s 333 obyvateľmi. V roku 1910 má 360 obyvateľov.
Po vzniku ČSR je v obci v roku 1919 330 obyvateľov a 72 domov a v roku 1921 už 349. V obci pôsobí ochotnícke divadlo. Pri príležitosti 100. výročia postavenia kostola bol tento renovovaný a znova vysvätený. V auguste sa začínajú odbavovať po novembrových hodoch aj druhé hody. V roku 1929 bol založený hasičský zbor. Obec mala v roku 1930 329 obyvateľov. Pôsobila tu aj dychová hudba. Pri sčítaní ľudu 1. januára 1939 bolo v obci 72 domov a 353 obyvateľov. V tom istom roku bola obec telefonizovaná, a po vojne aj elektrifikovaná. Ustupuje nosenie dedinského kroja. V roku 1948 má obec 345 obyvateľov.
V roku 1949 bol založený futbalový klub, v roku 1955 zasa menšinové roľnícke družstvo, ktoré sa po nátlaku na roľníkov v roku 1957 zmenilo na väčšinové. V roku 1961 mala obec 365 obyvateľov. Od roku 1962 začali deti navštevovať základnú školu v Radošovciach. V roku 1965 bol sprevádzkovaný nový obchod. V roku 1967 bol skolaudovaný kultúrny dom. V roku 1970 bola v obci v rámci centrálneho plánovania zastavená výstavba, obec mala 303 obyvateľov. To malo za následok neustály pokles obyvateľstva, ktorý pokračuje dodnes. V roku 1971, pri príležitosti 150. výročia postavenia kostola sa kostol znova renovoval. V roku 1974 bolo roľnícke družstvo pripojené k Radošovciam. V roku 1978 bol daný do užívania dom smútku. V roku 1979 sa uskutočnilo skrášľovanie obce a bola vybudovaná vodná nádrž Koválovec. 1. januára 1980 žilo v našej obci 235 obyvateľov. V osemdesiatych rokoch neustále klesal počet obyvateľov aj keď v ich druhej polovici sa začínajú opäť stavať domy.
V roku 1994 si obec pripomenula 600. výročie prvej písomnej zmienky. Na oslavách boli prítomní aj rodáci, žijúci mimo obec. Pri tejto príležitosti vyšla i monografia obce Koválovec, ktorej autorom je Marián Náhlik. V deväťdesiatych rokoch začínajú v obci pribúdať chalupári a počet obyvateľov sa stabilizoval do súčasného stavu. Je vybudovaný amfiteáter pri kultúrnom dome, kde sa konajú spoločenské akcie. V roku 1999 bola obec splynofikovaná. V roku 2000 bol obnovený futbalový klub. Postupne ubúda autobusových spojov. V roku 2002 je vybudovaná asfaltová cesta medzi Koválovcom a Chropovom. Na jeseň 2006 začína svoju činnosť hokejbalový klub. V júni 2007 sa konajú v obci primície v histórii prvého kňaza z našej obce, Milana Puškára. V máji 2011 bola položená nová asfaltová pokrývka cesty z Koválovca do Radošoviec. Na jar 2013 bolo založené prvé detské hasičské družstvo v obci. V októbri toho istého roku bola zhotovená plocha viacúčelového ihriska...

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr