pozadi

Miestne referendum, 10. novembra 2018:

Otázky miestneho referenda:

1. Ste proti tomu, aby sme boli my, Obec Koválovec, bez svojho vlastného a dobrovoľného súhlasu, vyjadreného v obecnom referende, pričlenení, zlúčení, alebo aby sme akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek miere stratili svoju samostatnosť a suverenitu ako obec?

2. Ste proti tomu, aby bolo v obci zrušené obecné zastupiteľstvo s jeho originálnymi kompetenciami a právomocami, a tieto boli presunuté do kompetencie a právomoci iných obcí či miest?

3. Ste proti tomu, aby boli zrušené výkonné kompetencie starostu našej obce a aby jeho funkcia bola len reprezentačná, s tým že by bol len jedným z poslancov zastupiteľstva v nadradenej obci či meste?

4. Ste za to, aby Obec Koválovec mohla len sama delegovať jednotlivé či všetky svoje kompetencie a právomoci v rámci samosprávy na druhú obec či mesto, a to výlučne dobrovoľne formou obecného referenda, s vyjadrenou jasnou súhlasnou trojpätinovou väčšinou?

5. Ste proti tomu, aby bola obec zbavená svojho majetku hnuteľného i nehnuteľného v prospech inej alebo nadradenej obce či mesta?

6. Ste za to, aby v obci ďalej fungovala predajňa potravín a rozličného tovaru, aj keby na to musela obec, v prípade potreby doplácať?

7. Ste za návrh reformy autobusových spojov, predložený starostom obce Patrikom Renováčkom, ktorý zabezpečí autobusové spoje do našej obce v rozsahu približujúcom sa ostatným obciam skalického okresu?

8. Súhlasíte s výstavbou nových rodinných domov v lokalite Chmelnice?

9. Súhlasíte s doterajším smerovaním obce pod vedením súčasného starostu obce?

10. Pripojili by ste sa na verejný vodovod, ak by bol v obci zavedený?

11. Ste za to, aby obec prevádzkovala hostinec, ak by ho nemal nikto iný záujem prevádzkovať?

Informácia pre voličov- účastníkov miestneho referenda v Koválovci.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr