pozadi

Voľba hlavného kontrolóra obce:

Voľba hlavného kontrolóra obce Koválovec na obdobie rokov 2015 až 2021:

Obecné zastupiteľstvo v Koválovci dňa 1. decembra na svojom prvom riadnom zasadnutí v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolilo hlavného kontrolóra obce, ktorým sa stala Darina Poláková z Koválovca.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr