pozadi

Prihláška do voľby hlavného kontrolóra obce:

Podmienky pre prihlásenie sa do voľby hlavného kontrolóra obce:

ukončené úplné stredné vzdelanie
trestná bezúhonnosť

Súčasťou prihlášky je:

výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
doklad o ukončení vzdelania

Pracovný úväzok a plat:

2 hodiny týždenne
55,- € mesačne
Súčasný hlavný kontrolór končí ku dňu 31. decembra 2018, obecné zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra tak, aby sa voľby konali najneskôr do 60 dní od skončenia výkonu funkcie predchádzajúceho hlavného kontrolóra obce.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr